stichtingideeinuitvoering.nl

Wie wij zijn

Idee in Uitvoering is een fonds dat werkt aan verbetering van de kwaliteit van WONEN en LEVEN in de Gemeente Ede, door ondersteuning van initiatieven van Edese burgers op dit gebied. Deze statutaire doelstelling is nader omschreven als ‘bevordering sociale samenhang’

 

Het fonds is ontstaan door de verkoop van het kabelnetwerk van de Stichting Media Netwerk die tot aan 1996 verantwoordelijk was voor het doorgeven van radio- en TV- signalen aan toen ongeveer 33.000 abonnees. Na afwikkeling van de verkoop bleef een saldo van iets meer dan 12 miljoen gulden ter beschikking. Per 11 april 1996 werden de statuten van de Stichting Media Netwerk aangepast, zodanig dat de stichting een fondsbeheerder werd. In het voorjaar van 1997 presenteerde het fonds zich onder de naam ‘Stichting Idee in Uitvoering’. Het rendement van het vermogen wordt ingezet:

  • voor het realiseren van de statutaire doelstellingen, als hierboven omschreven, maar ook
  • voor het in stand houden van het vermogen, via een jaarlijkse toevoeging (inflatiecorrectie)

Het bestuur wordt gevormd door:

  • een wethouder, aan te wijzen door het college
  • 2 raadsleden, aan te wijzen door de raad
  • een lid aan te wijzen door Malkander
  • een lid aan te wijzen door Woonstede
  • een lid aan te wijzen door het bestuur van Idee in Uitvoering

Het bestuur heeft voor de voorbereiding en uitvoering van de bestuursbesluiten een ambtelijk secretaris aangesteld.

 

Voor subsidies is de laatste jaren steeds een bedrag beschikbaar van 100.000 tot 150.000 euro.

Idee in Uitvoering geeft de voorkeur aan veel kleine toekenningen boven enkele jaarlijkse grote.

 

Subsidieaanvragen worden getoetst aan het toewijzingsreglement. Belangrijke toekenningscriteria zijn:

  • het is een initiatief van bewoners van de gemeente Ede of van Edese verenigingen of stichtingen
  • inwoners van de gemeente zijn belanghebbenden
  • er is medeverantwoordelijkheid van de betrokkenen / aanvragers

 

Aanvragen kunnen dus ingediend worden door of namens in de gemeente Ede gevestigde en werkzame organisaties en (groepen van) burgers. Daarvoor is een aanvraagformulier beschikbaar. Een goede projectomschrijving, compleet met een begroting van kosten en beschikbare middelen, volstaat ook.

 

Subsidietoekenningen worden vastgelegd in een subsidieovereenkomst, waarin onder meer is vastgelegd dat verantwoording moet worden afgelegd van de besteding van de ontvangen bijdrage. Betaling vindt overigens gewoonlijk plaats na afronding van het project.